Vai ai contenuti
Info utility

Karate-Do
Esami di cintura

Stampa programma

Da cintura BIANCA (6° Kyu) a cintura GIALLA (5° Kyu)

KIHON:
Age-uke (parata alta)
Soto-uke (parata centrale interna)
Uchi-uke (parata centrale esterna)
Oi-Tsuki jodan (pugno alto)
Oi-Tsuki chudan (pugno basso)
Shuto-uke (parata di taglio)
Mae-geri kekomi (Calcio frontale teso)
Mae-geri keage (Calcio a frusta)

KATA: Heian Shodan
KUMITE: 30 secondi di Jiyu Kumite.

Da cintura GIALLA (5° Kyu) a cintura ARANCIO (4° Kyu)

KIHON:
Age-uke, Gyaku-tsuki
Soto-uke, Gyaku-tsuki
Uchi-uke, Gyaku-tsuki
Shuto-uke (Kokutsu-dachi), // nukite (Zenkutsu dachi)
Ren-geri: prima - seconda - terza forma
Mawashi-geri

KATA: Heian Sandan - Heian Shodan, Heian Nidan,
KUMITE: 30 secondi di Jiyu Kumite.

Da cintura ARANCIO (4° Kyu) a cintura VERDE (3° Kyu)

KIHON:
Partenza da hidari gedan-barai
San bon tsuki
Age-uke, ren-tsuki
Soto-uke, ren-tsuki
Uchi-uke, ren-tsuki
Shuto-uke, ren-nukite
Mae-geri – ren-tsuki
Mawashi-geri – ura ken-  Gyaku-tsuki
Yoko-geri (kekomi)

KATA: Heian Godan - Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan

KUMITE: 30 secondi di Jiyu Kumite.

Da cintura VERDE (3° Kyu) a cintura BLU (2° Kyu)

KIHON:
Age-uke, Ren-tsuki (2 pugni), jun-tsuki
Soto-uke, ura-ken, Ren-tsuki
Uchi-uke, Kizami-tsuki , Ren-tsuki
Shuto-uke // ren-nukite // Shuto-uke
Kizami-tsuki Gyaku-tsuki, Mawashi-geri
Kizami-tsuki Gyaku-tsuki, Yoko-geri (kekomi) (o uramawashi-geri)

KATA:
Tekki Shodan o Heian Godan
Conoscenza di: Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan

KUMITE: 30 secondi di Jiyu Kumite.

Da cintura BLU (2° Kyu) a cintura MARRONE (1° Kyu)

KIHON:
Jun-tsuki (da fermo), Age-uke Gyaku-tsuki, ren-tsuki
Jun-tsuki (da fermo), Soto-uke, // Yoko-empi, Uraken // Gyaku-tsuki, ren-tsuki
Shuto-uke, Kizami Ma-geri (con la gamba anteriore) // ren-nukite, // Shuto-uke
Jun-tsuki (da fermo), Mae-Mawashi-geri (con la stessa gamba), Tate-shuto Gyaku-tsuki, Ren-tsuki
Jun-tsuki (da fermo), Mae- geri (con la stessa gamba con ritorno alla posizione di guardia in kibadachi), Ushiro-Yoko-geri, Tate-shuto Gyaku-tsuki

KATA:
Bassai Dai
Conoscenza di: tutti i kata Heian, Tekki Shodan

KUMITE: 1 minuto di Jiyu Kumite.

Versione stampabile                                                   HOME

Torna ai contenuti